Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

Definities:

Onder opdrachtnemer en/of Student Verhuis Service B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan zowel Student Verhuis Service B.V. Amsterdam als Student Verhuis Service B.V. Delft tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt aangegeven.

Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de klant alsmede de eventuele vertegenwoordiger van de klant, contactpersoon opgegeven namens klant en concern namens welke de opdrachtgever de diensten aanvraagt/boekt.
 1. Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
 2. De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn (behalve bij full service). De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Ook dienen lades en/of deuren te zijn geborgd. Waar nodig dienen breekbare delen afdoende beschermd te zijn.
 3. De klant dient zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers.
  Als u voldoende parkeerplek heeft vrijgehouden blijft nadrukkelijk het de verantwoordelijk van de opdrachtgever om voldoende parkeergeld te betalen. Indien er geen of onvoldoende parkeergelden zijn voldaan zijn eventuele naheffingen te allen tijden voor de rekening van de opdrachtgever.
  De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een ontheffing ligt bij de klant tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Student Verhuis Service aangevraagd moet worden. Wanneer er geen ontheffing is aangevraagd zijn alle eventuele voortvloeiende kosten hiervan voor de rekening van de opdrachtgever.
 4. Student Verhuis Service kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
 5. Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
 6. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full service).
 7. Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld &c. dienen te allen tijde onder toezicht van de klant blijven.
 8. Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op eigen risico.
 9. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of toezeggingen zijn voor Student Verhuis Service B.V. slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 10. De klant is verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Tevens dienen trapportalen vrij te zijn. Voor het gebruik van de verhuislift dienen kozijnen vrij gemaakt te zijn en ramen moeten volledig open kunnen. Student Verhuis Service kan de ramen, waar nodig, voor u (de)monteren. Dit dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij Student Verhuis Service. Demontage van ramen en/of deuren geschiedt te allen tijde op eigen risico van opdrachtgever.
 11. Student Verhuis Service B.V. is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.
 12. Er dient direct na de verhuizing contant of per pin afgerekend te worden, tenzij vooraf anders besproken. Particulieren kunnen niet op factuur betalen. Voor bedrijven is dit enkel mogelijk in overleg, waarbij wij voorafgaand aan de verhuizing een kvk-uittreksel ontvangen.
 13. Voor elke (volledige) verhuizing wordt bij één verhuizer minstens 1 uur afgerekend. Bij twee verhuizers minstens 1.5 uur en bij 3 verhuizers minstens 3 uur &c. Buiten Amsterdam wordt er vanaf Amsterdam tot terugkeer gerekend.
 14. Op een verhuizing dient voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht voor extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 15. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.
 16. In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.
 17. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen zullen alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten etc.) komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 18. Student Verhuis Service B.V. maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn webwinkel en aanverwante sites. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van de bezoek(en) aan onze site willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij cookies gebruiken.
  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze site/webwinkel gebruikt.
  Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
 19. In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 20. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst of wordt uitgeladen door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
 21. Het nemen van rechtsmaatregelen zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de schuldenaar door het incassobureau in ieder geval eenmaal schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen terstond noodzakelijk maken.
 22. Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.
 23. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Student Verhuis Service B.V. en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Student Verhuis Service B.V..
  De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Student Verhuis Service B.V. de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
  De klant zal aanduidingen van Student Verhuis Service B.V. of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Student Verhuis Service B.V. staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Student Verhuis Service B.V. geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 24. Indien er zicht schade voordoet tijdens de verhuizing dient u deze schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Deze melding dient uiterlijk 14 dagen na de verhuizing door Student Verhuis Service B.V. te zijn ontvangen.
  Indien de schademelding na het eerder gestelde termijn door Student Verhuis Service B.V. wordt ontvangen dient u aan te kunnen tonen dat u hier redelijkerwijs niet eerder aan kon voldoen.
 25. Indien de Opdrachtgever niet binnen het gestelde termijn zijn schade/klacht heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
 26. Student Verhuis Service behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
 27. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
  Indien Student Verhuis Service B.V. op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is Student Verhuis Service B.V. niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Gebruiker niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 28. Kleine voorwerpen (lusters, staanlampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
 29. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
  Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 30. Het verhuizen van items zwaarder dan 100kg geschiedt te allen tijde op eigen risico van de opdrachtgever. Het verhuizen van dusdanig zware inboedel/vracht dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij Student Verhuis Service. De verhuizers staan te allen tijde volledig in hun recht deze items te weigeren. Het verhuizen van dergelijke items dient met minimaal 3 verhuizers te geschieden.
 31. Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.
 32. De klant is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is Student Verhuis Service niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning
 33. Toepasselijk recht en rechtskeuze Student Verhuis Service B.V. te Amsterdam.
  Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Student Verhuis Service B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Amsterdam kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten
 34. De prijs- en tijdsindicatie die wij opgeven is volledig gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever Student Verhuis Service door middel van het aanvraagformulier verschaft. Toevoegingen en/of wijzigingen kunnen enkel schriftelijk, voor aanvang van de verhuizing worden toegevoegd en dienen vooraf door Student Verhuis Service bevestigd te worden. Wanneer de verhuissituatie/informatie afwijkt van de werkelijkheid vormt dit geen reden tot klacht noch schadevergoeding. De rekening dient in alle gevallen te worden voldaan.
 35. Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
 36. Student Verhuis Service B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Student Verhuis Service B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Student Verhuis Service B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 37. De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.) Student Verhuis Service snoeit bomen noch hagen. (Wanneer de aanplanting de verhuissituatie dusdanig belemmerd behoudt Student Verhuis Service te allen tijde het recht om de verhuizing te verplaatsen en/of extra mankracht/materiaal in te schakelen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers worden in rekening gebracht.
 38. Indien er een grote voor- of achtertuin aanwezig is dient u Student Verhuis Service hiervan op te hoogte te stellen.
 39. Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden,onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. Student Verhuis Service zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.
 40. Voor 9:00 uur en in het weekend voor 10:00 uur, na 22:00 uur, op feestdagen en na 12 werkuren behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 100% te vermeerderen.
 41. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt zal Student Verhuis Service de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en zijn als volgt:
  – Tot € 2.500,00 15% € 375,00
  – Over de volgende € 2.500,00 10% € 625,00
  – Over de volgende € 5.000,00 5% € 875,00
  – Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775,00
  – Over het meerdere 0,5% € 6.775,00
  – Met een minimum bedrag van € 40,00
  – Met een maximum bedrag van € 6775,00
 42. Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok of lift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten van het uurloon van deze extra mankracht(en) + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers in rekening gebracht.
 43. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
 44. Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Student Verhuis Service is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.
 45. Wij behouden ons het recht voor 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaald.
 46. Nalatigheidsinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
 47. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid.
 48. Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Student Verhuis Service.
 49. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren schriftelijk te worden gemeld en telefonisch te worden bevestigd, anders wordt er € 150,- in rekening gebracht. Wanneer de klant de verhuizing 48 uur voor aanvang wenst te verplaatsen worden er verplaatsingskosten van € 150,- in rekening gebracht. Bij uitvoering van de verhuizing krijgt de opdrachtgever automatische € 100,- retour waardoor de verplaatsingskosten uiteindelijk € 50,- bedragen.
 50. Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het kantoor te contacteren. Verhuizers zijn niet bevoegd toezeggingen te doen. Er kunnen alleen toezeggingen door het management op kantoor worden gedaan.
 51. Indien een item een bovengemiddelde waarde of disproportionele waarde heeft dient dit schriftelijk voor aanvang van de verhuizing te worden gemeld. Voorbeelden zijn kostbare kunstwerken, kostbare design meubelstukken of erfstukken met hoge emotionele waarde. Indien Opdrachtgever het hiervoor genoemde verzuimd, ontneemt Opdrachtgever de mogelijkheid voor Student Verhuis Service B.V. om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarmee geschiet het vervoer van items zoals met een bovenstaand omschreven waarde automatisch op eigen risico van de Opdrachtgever. Student Verhuis Service B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de bovenstaand omschreven items indien zij niet voor aanvang van de verhuizing is ingelicht.
 52. Student Verhuis Service is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma en/of opdrachtgever zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
 53. Vrijstelling bij schade bedraagt € 450,- en is steeds voor rekening van klant.
 54. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen zijn altijd op eigen risico van de opdrachtgever.
  Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis jegens opdrachtgever.
 55. Student Verhuis Service is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken van onjuiste/onvolledige informatie en/of ondeugdelijke materialen door opdrachtgever.
 56. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan tengevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 57. Wanneer de opdrachtgever niet fysiek aanwezig kan zijn tijdens de verhuizing dient er vooraf een contactpersoon te zijn aangewezen. Deze dient de gehele verhuizing aanwezig te zijn en handelt namens opdrachtgever en draagt alle verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt.
 58. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 59. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.
 60. Student Verhuis Service kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Student Verhuis Service en de klant en/of zijn helper(s).
 61. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Student Verhuis Service uitgesloten. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.
 62. Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van Student Verhuis Service.
 63. De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.
 64. Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren.
 65. Wij gaan er van uit dat de klant gereedschap heeft voor eventueel (de)montage. Wanneer dit niet het geval is kan men bij ons professioneel gereedschap huren voor €15,- ex. btw.
 66. Inboedel en/of meubelstukken ouder dan 10 jaar vallen buiten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De integriteit en stevigheid van inboedel kan niet gewaarborgd worden als deze ouder dan 10 jaar zijn.
 67. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen krassen. Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen te worden beschermd vooraf het verhuizen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden. Ter illustratie;

Vracht niet transportwaardig verpakt:

transportwaardig1

Vracht transportwaardig verpakt:

transportwaardig2

Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.